ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР)

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за програмния период 2014 – 2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.

Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. Тя варира между 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно/юридическо лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).

Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделните мерки за финансово подпомагане по програмата като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения.

Допустимите кандидати по програмата са: Земеделски производители, фермери, собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации, държавни лесничейства, микропредприятия, преработващи горски продукти, национални паркове, признати организации на производители, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони, общини в селските райони, неправителствени организации и читалища, официално регистрирани религиозни институции, местни инициативни групи.

За повече информация, вижте тук: www.dfz.bg