ПРСР - ОБЩИНИ

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“


Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


Zapoved_RD09-988_Hitrino

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

СПИСЪК с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи предмет на кандидатстване по подмярка 7.2. „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от прср 2

НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 20

Допълнителни материали към заповед за прием по подмярка 7.2

Райони_с_установен_или_прогнозиран_воден_стрес_и_с_лошо_качество_на_питейната_вода

Декларации_7.2

Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 02.09.2016 г. до 03.10.2016 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Актуализирана справка за средногодишното равнище на регистрираната безработица през 2015 г.

Население към 31.12.2015 г. по пол, области, общини и населени места

31.08.2016 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по подмярка 7.2

31.08.2016 - ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ по подмярка 7.2

Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

Насоки за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Примерни таблици за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2

Съобщение за изготвени примерни таблици за финансов анализ по подмярка 7.2

Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2

Прилагане на критерии за подбор по подмярка 7.2

Заповед № РД 09-988/14.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино

10.03.2017 г. - Заповед № РД 09-177/07.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за промяна на приема на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“


ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 ПРСР 2014-2020 г.

СПИСЪК с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи предмет на кандидатстване по подмярка 7.6

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по подмярка 7.6

ОБРАЗЕЦ на количествено - стойностна сметка за подмярка 7.6

ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ по подмярка 7.6

ДЕКЛАРАЦИИ по подмярка 7.6

НАРЕДБА № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

СПРАВКА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА МЕСТНО ПОДЕЛЕНИЕ НА БПЦ

АНАЛИЗ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА (Приложение 5)

ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 7.6 (Приложение 9)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.6

Съобщение относно предварителния ранкинг по подмярка 7.6

Заявка_за_плащане_7.6

инструкция_за_попълване_на_заявка

Razhodi_table_IACS_2014_2020

Tablica_Razhodi_INSTRUKCIQ

Декларация_за_получени_държавни_помощи_за_съответната_година_м7.6

Декларация_КЕП