РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

В своята 9-годишна практика в областта на консултирането по различни европейски програми, „НОРТАН" ЕООД оказва съществен принос за успешното реализирането на голям брой инвестиционни намерения на своите клиенти.

Компанията предоставя своя високо квалифициран експертен опит за разработването и осъществяването на над 50 проекта, в различни сектори от икономиката:

■земеделие – проекти за закупуване на земеделска техника за подпомагане на дейността на земеделски производители, проекти за създаване на трайни насаждения, в това число: овощни насаждения и насаждения от бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия;
■хранително-преработвателна и горска промишленост – проекти в следните сектори: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, зърнени и мелничарски продукти, фуражи и вино;
■ВЕИ – проекти за изграждане на фотоволтаични електроцентрали;
■туризъм - проекти за туристически обекти, в това число: къщи за настаняване, семейни хотели, вилни селища и ресторанти;
■производство и преработка на продукти от неземеделски характер – проект за закупуване на технологично оборудване за производство на строителни елементи и проект за производство на мебели;
■рибарство – проекти за изграждане на стопанства за отглеждане на риба;
■околна среда - строителство, реконструкция и рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води;
■пътна инфраструктура - строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пътища, мостове, паркове, градини и площади с прилежащите им площи;
■обществена инфраструктура - реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, културни центрове, спортни центрове, читалища и други обществени сгради.

НОРТАН ООД е консултант по проекти, които са в процес на разработване по няколко Оперативни програми - Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, Оперативна програма „Конкурентноспособност”, Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Административен капацитет”, както и Програма за развитие на селските райони.

Чрез своите партньорства и влагайки своите знания, опит и ресурси, нашите експерти ще Ви помогнат да постигнете своите цели и да осъществите инвестиционните си намерения.

Общински проекти - референции

Частни проекти - референции