Политика по качество

Ръководството на НОРТАН ЕООД приема политика за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на системата за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на фирмата. 

Политиката по качеството на НОРТАН ЕООД е част от цялостната политика и стратегия на организацията и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при предоставяне на консултантски услуги, отнасящи се до
-    Изготвяне и управление на проекти, финансирани от европейски, национални и международни организации и институции;
-    Управление на проекти за разработване на анализи, планови и стратегически документи;
Основната цел на компанията е да предлага услуги, които отговарят на високите изисквания на клиентите. 
Обхватът и качеството на услугите, които НОРТАН ЕООД предлага се поддържа и повишава чрез проучване и внедряване на успешни европейски практики, опит и технологии. Важен елемент за постигане на тази цел е подобряване квалификацията на персонала, което е гаранция за оптималното усвояване на финансовия, информационния, интелектуалния и човешки ресурс. Управляваме всички процеси като единна система, осигуряваща постигането на целите ни.


Политиката по качество се базира на следните принципи, които представляват и рамка за определяне на целите на организацията:
•    ясно и точно формулиране на работата с нашите клиенти, отчитайки техните специфични нужди;
•    поддържане на ефективна комуникация с клиентите и съобразяване с техните изисквания;
•    добро планиране на работата на основата на анализ на контекста, анализ на рисковете пред бизнеса;
•    следване на нормативните изисквания към услугите;
•    анализ на резултатите от изпълнената работа и оценка на нейната ефективност; 
•    насоченост на услугите към нуждите на клиентите; 
•    създаване на дълготрайни взаимоотношения с партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност; 
•    коректно отношение към нашите конкуренти и търсене на партньорство; 
•    непрекъснато обучение, повишаване на квалификацията и запознаване с новостите в нашия предмет на дейност;
•    гарантиране на конфиденциалността, наличността и целостността на предоставената от клиентите информация; 
•    адекватно управление на собствената информация на дружеството с цел защитата й; 
•    строго изпълнение на изискванията на приложимото национално законодателство и договорните отношения с клиентите, по отношение на сигурността на информацията; 
•    рационално използване на наличните суровини и ресурси; 
•    подобряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда.


ПОЛИТИКА ПО УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ:
•    непрекъснатото и целенасочено усъвършенстване на предлаганите услуги;
•    подобряване на квалификация на персонала; 
•    пълно разбиране и сравняване на съответствието на изискванията на клиента с действащото законодателство;
•    помощ при ориентирането им в новостите на нормативните изисквания и тяхното прилагане; 
•    осигуряване на човешки, материални и финансови ресурси за постигане на ефективно и ефикасно прилагане на консултантски услуги. 
Тези принципи и насоки са водещи в нашата работа. Всеки един от нас следи за изпълнението им и е длъжен да се придържа към настоящата политика с цел удовлетвореността и просперитета на нашите клиенти, на фирмата и на всички служители. 

Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството на предоставяните услуги, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на поставените цели и очертаните политики.

Искате подкрепа за Вашия проект?

Нека обсъдим в детайли как можем да Ви помогнем той да бъде успешен.

Съобщението бе изпратено успешно.
Възникна проблем, моля опитайте отново.

София, ж.к. „Южен парк“, бл. 27, вх. А, ет. 1 ап. 3

+359 884 550 660

office@nortan.bg

shape