ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО


Ръководството на „НОРТАН” ООД приема политика за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на интегрираната система за управление на качеството.

Политиката по качеството на „НОРТАН” ООД е част от цялостната политика и стратегия на организацията и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при разработване и управление на проекти, съгласно разпоредбите на европейското и национално законодателство.

Основната цел на компанията е да предлага услуги, които отговарят на високите изисквания на клиентите.

Обхватът и качеството на услугите, които „НОРТАН” ООД предлага се поддържа и повишава чрез проучване и внедряване на успешни европейски практики, опит и технологии. Важен елемент за постигане на тази цел е подобряване квалификацията на персонала, което е гаранция за оптималното усвояване на финансовия, информационния, интелектуалния и човешки ресурс. Управляваме всички процеси като единна система, осигуряваща постигането на целите ни.

Политиката по качество се базира на следните принципи, които представляват и рамка за определяне на целите на организацията:

■ясно и точно формулиране на работата с нашите клиенти, отчитайки техните специфични нужди;
■поддържане на ефективна комуникация с клиентите;
■добро планиране на работата и взимане под внимание конкретните изисквания на клиента;
■анализ на резултатите от изпълнената работа и оценка на нейната ефективност;
■насоченост на услугите към нуждите на клиентите;
■създаване на дълготрайни взаимоотношения с партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
■коректно отношение към нашите конкуренти и търсене на партньорство;
■непрекъснато обучение, повишаване на квалификацията и запознаване с новостите в областта на Европейските програми и проекти на нашите служители;
■гарантиране на конфиденциалността, наличността и целостността на предоставената от клиентите информация;
■адекватно управление на собствената информация на дружеството с цел защитата й;
■строго изпълнение на изискванията на приложимото национално законодателство и договорните отношения с клиентите, по отношение на сигурността на информацията;
■рационално използване на наличните суровини и ресурси;
■подобряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда.

ПОЛИТИКА ПО УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ:

■непрекъснатото и целенасочено усъвършенстване на предлаганите от нас услуги;
■подобряване на квалификация на персонала;
■пълно разбиране и сравняване на съответствието на изискванията на клиента с действащото законодателство;
■помощ при ориентирането им в новостите на европейските нормативни изисквания и тяхното прилагане;
■осигуряване на човешки, материални и финансови ресурси за постигане на ефективно и ефикасно прилагане на консултантски услуги.

Тези принципи и насоки са водещи в нашата работа. Всеки един от нас следи за изпълнението им и е длъжен да се придържа към настоящата политика с цел удовлетвореността и просперитета на нашите клиенти, на фирмата и на всички служители.

Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството на предоставяните услуги, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на поставените цели и очертаните политики.