ПРСР - ЧАСТНИ КЛИЕНТИ

Мярка 4 "Инвестиции в материални активи"


Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"


НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Резюме на подмярка 4.1

Заповед за прием РД 09-213 от 27.03.2015 г.

Таблица за изчисление на СПО

Актуално заявление за подпомагане

Актуален бизнес план формат xls

Актуален Бизнес план текстови вариант

Актуални КСС

Актуална ТДИ

Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА

Инструкция за ползване на калкулатор

Калкулатор за земеделска техника

Приложение насоки критерии за оценка

Заявка за плащане 4.1

Разходи таблица IACS 2014-2020

Таблица разходи - инструкция

Инструкция за попълване на заявка v1

PRIMER1_razh_t_1raz_1fakt_1plat

PRIMER2_razh_t_4raz_1fakt_1plat

PRIMER3_razh_t_4raz_1fakt_4plat

PRIMER4_razh_t_4raz_4fakt_1plat

PRIMER5_razh_t_4raz_4fakt_4plat

PRIMER6 - цесия

Форма за наблюдение и оценка M 4.1

Декларация двойно финансиране

Декларация ДДС

Декларация за достигане на стандарти на кандидат получаващ подкрепа по подмярка 6.1

Декларация за обстоятелства по чл.4а ал.1 ЗМСП

Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти

Декларация по чл. 10 v2

Декларация КЕП

Заповед за увеличение на бюджет по 4.1

Методика 4.1

Методика санкции 4.1

Декларация СПО и задължения по договор

Заповед на министъра на земеделието и храните по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ №РД 09-756 от 04.10.2016г.

Списък на заявленията за подпомагане по т. 2 от Заповед на министъра на земеделието и храните по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ №РД 09-756 от 04.10.2016г.

Обобщена информация за проектите от 38 до 33 точки от първия прием по подмярка 4.1

База данни с референтни цени

Прием 2015 - Списъци с активи, за които са определени референтни цени

Прием 2016 - Списъци с активи, за които са определени референтни цени

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”


ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2

Във връзка със стартиралия прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г., Ви информираме, че това са актуалните образци на „Декларация за видовете и количества суровини”, „Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година”, както и „Таблица за допустими инвестиции” с коригирани инструкции за попълването й. Наличен е и образец на бизнес плана във формат .xls, в който всички клетки са отключени за попълване.

НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Резюме на подмярка 4.2

Заповед за прием РД 09-781 от 06.11.2015 г.

Заявление за подпомагане М4.2

ТДИ М4.2

Бизнес план текстови вариант М4.2

Бизнес план формат xls М4.2

Декларации

Деклация_за_суровини

Справка персонал

Приложение, насоки, критерии за оценка 4.2

Списък с активи, за които са определени референтни цени - извадка за 4.2. - СМР

Методика за санкции подмярка 4.2-след плащане

Методика за санкции-подмярка 4.2-преди плащане

Методика за санкции-подмярка 4.2

Заявка_за_плащане_4.2

инструкция_за_попълване_на_заявка

Razhodi_table_IACS_2014_2020_UPDATEv2

Tablica_Razhodi_INSTRUKCIQ

Декларация_за_съответствие_с_всички_задължителни_стандарти

Декларация_за_групи-организации_производители

Декларация_ДДС

Декларация_двойно_финансиране

Declaration_uslovia_na_trud-4.2

Declaration_okolna_sreda_-_4.2

Декларация_иновации

Декларация_КЕП

Monitoring_form_4_2