УСЛУГИ

„НОРТАН" ЕООД предоставя цялостно консултиране за своите клиенти в процеса на подготовка, изработване, управление и мониторинг на проекти, включващо:

■Консултации на клиента, относно подходящата програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове;
■Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект;
■Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на програмата;
■Изготвяне на предпроектни проучвания и анализи;
■Изработване на проектна обосновка;
■Изготвяне на апликационни форми, заявления за кандидатстване, бизнес планове, спрямо нормативната база на съответната програма;
■Разработване на тръжни процедури, съгласно ЗОП и НВМОП;
■Консултиране на клиента при окомплектоване на апликационните документи;
■Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на финансовата помощ;
■Административно-организационни и финансови консултации;
■Консултиране в областта на инвестиционното финансиране в банковия сектор;
■Следпроектен мониторинг;
■Независима проверка за окомплектованост на проектната документация и оценка на проектното предложение.